Witamy w naszym sklepie!

Szukaj

Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego Cashmiere:

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego [nazwa sklepu];

4. Sklep internetowy (Cashmiere) – serwis internetowy dostępny pod adresem Firma Chilli Sp. z o.o, 85-739 Bydgoszcz, Fordońska 110, NIP 5542982396, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy [podmiotem prowadzącym sklep internetowy] a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

10) Dzień roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

11) Formularz rejestracji – interaktywna, elektroniczna funkcjonalność dostępna w Sklepie Internetowym umożliwiająca utworzenie Konta,

12) Formularz zamówienia –interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez wybór Produktów i dodanie ich do elektronicznego koszyka oraz określenie sposobu dostawy i płatności,

13) Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego, w której widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także za pomocą której Klient precyzuje szczegóły Zamówienia, takie jak: ilość Produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności itp.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu Internetowego oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.cashmiere.pl

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem Firma Chilli Sp. z o.o , 85-739 Bydgoszcz, Fordońska 110, NIP 5542982396

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do pełnego korzystania ze Sklepu Internetowego i realizacji Umowy Sprzedaży. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania, a także żądania zaprzestania ich przetwarzania, co jest równoznaczne z żądaniem zaprzestania świadczenia Usług Elektronicznych.

2.6. Dane osobowe Klienta nie będą wykorzystywane przez Sprzedawcę do celów innych niż świadczenie usług drogą elektroniczną oraz zawierania z Klientem i wykonywania Umów Sprzedaży Produktów zamówionych przez Klienta, chyba że wyrazi on na to zgodę odrębnym oświadczeniem.

II. Usługi Elektroniczne w Sklepie Internetowym

1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga Rejestracji. Warunkiem dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym jest Rejestracja w Sklepie (założenie Konta) oraz wypełnienie formularza Zamówienia.

3. Rejestracja i korzystanie z Konta są nieodpłatne. Rejestracja wymaga wykonania przez Klienta łącznie następujących czynności:

(a) wypełnienia elektronicznego Formularza Rejestracji dostępnego na Stronie internetowej, poprzez wprowadzenie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło, a w wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest podanie także numeru NIP,

(b) kliknięcia pola „Załóż konto”; oraz

(c) potwierdzenia chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany w Formularzu Rejestracji adres poczty elektronicznej – kliknięcie w link potwierdzający uważane jest za dzień zawarcia umowy o prowadzenie Konta (usługi świadczonej drogą elektroniczną) pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

4. Korzystanie z Konta odbywa się po zalogowaniu przy użycia loginu i hasła podanych w Formularzu Rejestracji.

5. Nieodpłatna usługa Newsletter świadczona jest po uzyskaniu zgody Klienta, która może zostać udzielona w procesie Rejestracji lub później, po zalogowaniu się do Konta i kończy się z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu poczty elektronicznej z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter.

6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu oraz:

(a) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;

(b) dostęp do poczty elektronicznej;

(c) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej;

(d) dowolna rozdzielczość ekranu;

(e) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.


III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Firma Chilli Sp. z o.o może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez firmę Chilli Sp. z o.o i za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię firmy Chilli Sp. z o.o

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody firmy Chilli Sp. z o.o

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla firmy Chilli Sp. z o.o

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.cashmiere.pl , dokonać wyboru-wymienić konkretny rodzaj towarów podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy,

f) […]

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Firmą Chilli Sp. z o.o Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. 1

4.7. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości elektronicznej na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Koszt, sposoby i termin dostawy

1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami kraju. W przypadku wysyłania Produktów za granicę nie jest dostępna opcja przesyłki płatnej za pobraniem.

2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że w opisie Produktu lub w trakcie składania Zamówienia wskazano inaczej Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Dostawa i płatności” oraz w trakcie składania Zamówienia.

3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

a) przesyłka kurierem , przesyłka kurierem pobraniowa, dla dostaw na terenie kraju,

b) przesyłka kurierem dla dostaw zagranicznych,

4. Termin wysłania przesyłki zawierającej zakupiony Produkt do Klienta na terenie kraju wynosi maksymalnie 7 dni roboczych, natomiast w przypadku wysyłania przesyłki za granicę - 14 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. Początek biegu terminu wysyłek Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy,

b) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.cashmiere.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

VI. Sposoby i terminy płatności za Produkt

1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

a) płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki,

b) płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze 26 1870 1045 2083 1065 3962 0001

c) płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu przelewy24 - aktualnie dostępne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Dostawa i płatności” oraz na stronie internetowej http://www.przelewy24.pl,

2.Przelewy24 - PayPro SA (PayPro) – Podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.

3. Klienta obowiązują następujące terminy płatności:

a) w przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

b) w przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

VII. Postępowanie reklamacyjne – wady rzeczy sprzedanej

1. W przypadku niezgodności z Umową Sprzedaży zakupionych Produktów Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji. Celem złożenia reklamacji należy przesłać formularza zgłoszenie reklamacyjne (np. w formie wypełnionego protokołu reklamacyjnego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego) pocztą elektroniczną na adres kontakt@cashmiere.pl lub przesłać na adres Firma Chilli Sp. z o.o, 85-739 Bydgoszcz, Fordońska 110, NIP5542982396. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię i nazwisko Klienta, opis dowodu zakupu oraz opis stwierdzonej niezgodności Produktu z Umową wraz z żądaniem określonym zgodnie z art. 560 Kodeksu cywilnego, tj. obniżenia ceny, odstąpienia od umowy, wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady.

2. Wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym lub po jego wysłaniu drogą e-mailową reklamowany towar należy odpowiednio zabezpieczyć na czas transportu i odesłać na adres sklepu Firmą Chilli Sp. z o.o, 85-739 Bydgoszcz, Fordońska 110, NIP 5542982396, wraz z dowodem zakupu i wydrukowanym zgłoszeniem reklamacyjnym. Reklamowany Produkt powinien zostać przesłany do Sprzedawcy w stanie umożliwiającym rozpatrzenie zgłoszenia, w szczególności powinien być czysty. W przypadku reklamacji uzasadnionych i uwzględnionych przez Sprzedawcę koszt przesyłki ponosi Sprzedawca.

3. Sprzedawca ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacyjnego w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zgłoszenia. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana Konsumentowi w formie pisemnej na wskazany przez niego adres.

4. Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego oraz – w przypadku umów zawieranych przez Sprzedawcę z Konsumentami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

VIII. Odstąpienia od umowy

1. Klientowi, będącemu Konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, bez podania przyczyny w terminie 14 dni od odbioru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie na Adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na piśmie lub elektronicznie na adres cashmiere.store@gmail.com Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.

2. W przypadku odstąpienia od Umowy, jest ona uważana za niezawartą. Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy zakupiony Produkt przesyłając go na własny koszt na poniższy adres: Firma Chilli Sp. z o.o, 85-739 Bydgoszcz, Fordońska 110, NIP 5542982396, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym zostało złożone oświadczenie o odstąpieniu od umowy, natomiast Firma Chilli Sp. z o.o zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

3. Zwracany przez Klienta Produkt powinien zostać sposób odpowiednio zabezpieczony, w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Produkt należy odesłać w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie będące wynikiem korzystania z Produktu w sposób konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania. Takim korzystaniem w przypadku odzieży i ozdób będzie w szczególności jednokrotne przymierzenie bez usuwania metek i oznaczeń producenta. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie się wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu (np. zabrudzenie, zapocenie Produktu itp.). Sprzedawca informuje, że zużycie Produktu wykraczające poza tak opisany sposób powoduje dla niego całkowitą utratę jego wartości z uwagi na to, że w swojej ofercie nie posiada on rzeczy używanych.

4. Uiszczona przez Konsumenta zakupu cena zukupu Produktu oraz koszta dostawy Produktu do Konsumenta zwracane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Koszt zabezpieczenia na czas transportu i odesłania Produktu ponosi Klient.

5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Sprzedawcy z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. W razie odstąpienia przez Konsumenta od Umowy poprzez odmowę odbioru przesyłki zawierającej Produkt, Konsument ma obowiązek zwrotu Sprzedawcy kosztów wysyłki Produktu z powrotem do Sprzedawcy.

IX. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy [podmiotem prowadzącym sklep internetowy] a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy [podmiotem prowadzącym sklep internetowy] a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę [podmiotu prowadzącego sklep internetowy].

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów